SPINA-TECH Krzysztof Pawłowski

Masz pytania? Zadzwoń

+48 601 281 372

SZKOLENIE KOB

Szkolenie nt. obowiązkowych okresowych kontroli budynków i innych obiektów administracji publicznej, prowadzenia książki obiektu budowlanego, przechowywanie dokumentacji z tym związanej, usuwanie uszkodzeń wynikających z kontroli okresowych budynków.

Szkolenie skierowane jest do właścicieli, zarządców lub użytkowników obiektów budowlanych (budynków i innych obiektów budowlanych niebędących budynkami), wykorzystywanych na działalność użyteczności publicznej np.: siedziby urzędów, szkoły, przedszkola, szkoły specjalne i inne placówki oświatowe, domy dziecka, zakłady opieki zdrowotnej (szpitale, przychodnie, żłobki), domy pomocy społecznej, budynki socjalne, ośrodki kultury, siedziby sądów, organów ścigania i różnych inspekcji, budynki poczty.

Zajęcia trwają 8h szkoleniowych od 9.00 do 15.00 i zawierają:

I. Część teoretyczna:

 • 1. Zadania i odpowiedzialność właściciela i zarządcy obiektu budowlanego
 • 2. Istotne elementy zarządzania przeglądami technicznymi
 • 3. Procedury postępowania związanych z przeprowadzaniem okresowych kontroli stanu technicznego budynku mieszkalnego
 • 4. Dane wyjściowe do tworzenia planu remontów
 • 5. Przebieg kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego
 • 6. Protokół kontroli stanu technicznego obiektu
 • 7. Podstawa prawna - prowadzenie książki obiektu budowlanego
 • 8. Przebieg kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego

II. Część praktyczna - wypełnianie książki obiektu budowlanego:

 • 1. Osoba upoważniona do dokonania wpisu
 • 2. Dane identyfikacyjne obiektu
 • 3. Spis dokumentacji dołączonej do książki obiektu
 • 4. Dane techniczne charakteryzujące obiekt
 • 5. Plan sytuacyjny obiektu
 • 6. Wykaz protokołów kontroli okresowej stanu technicznej sprawności obiektu
 • 7. Wykaz protokołów kontroli okresowych stanu technicznej sprawności i wartości użytkowej całego obiektu
 • 8. Wykaz opracowań technicznych dotyczących obiektu
 • 9. Dane dotyczące opracowania technicznego
 • 10. Wykaz protokołów odbioru robót remontowych i modernizacyjnych w obiekcie
 • 11. Dane dotyczące dokumentacji technicznej
 • 12. Wykaz protokołów awarii i katastrof obiektu
 • 13. Zmiana sposobu użytkowania obiektu